Головна » Файли » Мои файлы

Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
16.06.2009, 15:47
   Герб України                             

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу"


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     I. Внести  до  Закону  України  "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  2000  р.,
N 23,  ст.  177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р.,  N 10-11,  ст.  86,  N 24,  ст.  159;  2004 р.,  N 17-18,
ст. 250; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни:

     1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

     "Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому  Законі  нижченаведені  терміни  вживаються  в такому
значенні:

     бібліотека -  інформаційний,  культурний,   освітній   заклад
(установа,   організація)   або   структурний  підрозділ,  що  має
упорядкований фонд документів,  доступ до інших джерел  інформації
та   головним   завданням   якого  є  забезпечення  інформаційних,
науково-дослідних,   освітніх,   культурних   та   інших    потреб
користувачів бібліотеки;

     бібліотека-депозитарій - бібліотека,  яка забезпечує постійне
зберігання бібліотечного  фонду,  сформованого  з  документів,  що
рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;

     бібліотечна послуга  -  результат  діяльності  бібліотеки  із
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних
та інших потреб користувачів бібліотеки;

     бібліотечна система  України  -  розгалужена мережа бібліотек
різних  видів,   пов'язаних   взаємодією   і   взаємовикористанням
бібліотечних ресурсів;

     бібліотечна справа  -  галузь  інформаційної,  культурної  та
освітньої  діяльності  суспільства,  спрямована  на  створення   і
розвиток мережі бібліотек,  формування, опрацювання, упорядкування
та  зберігання  бібліотечних  фондів,  організацію  бібліотечного,
інформаційного    та   довідково-бібліографічного   обслуговування
користувачів бібліотеки,  підготовку  та  підвищення  кваліфікації
фахівців  у  галузі  бібліотечної  справи,  наукове  та  методичне
забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;

     бібліотечний фонд  -  упорядковане  зібрання  документів,  що
зберігається в бібліотеці;

     бібліотечні ресурси    -   упорядковані   бібліотечні   фонди
документів  на  різних  носіях  інформації,  бази  даних,  мережні
інформаційні       ресурси,       довідково-пошуковий      апарат,
матеріально-технічні засоби опрацювання,  зберігання  та  передачі
інформації;

     документ -    матеріальна    форма   одержання,   зберігання,
використання  і  поширення  інформації,  зафіксованої  на  папері,
магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;

     депонування -  форма  збирання  і  розповсюдження  рукописних
робіт, переважно наукових;

     користувач бібліотеки  -  фізична  чи  юридична  особа,   яка
звернулася до послуг бібліотеки;

     міжбібліотечний абонемент      -      форма     бібліотечного
обслуговування,  заснована на взаємному використанні  бібліотечних
фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;

     централізована бібліотечна  система  - об'єднання бібліотек в
єдине  структурно-цілісне  утворення,  куди   входить   центральна
бібліотека".

     2. В  абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова "на основі
кооперації" виключити.

     3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

     "За призначенням бібліотеки поділяються на:

     публічні (загальнодоступні),  у тому числі спеціалізовані для
дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;

     спеціальні (академій    наук,    науково-дослідних   установ,
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)".

     4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

     "Національна бібліотека  України  є   провідним   культурним,
освітнім,  науково-інформаційним  державним закладом,  що здійснює
функції науково-дослідного,  методичного та координаційного центру
з       питань       бібліотекознавства,      бібліографознавства,
документознавства,  бере участь у розробленні державної політики в
галузі бібліотечної справи та її реалізації".

     5. Частину другу статті 8 виключити.

     6. Частину четверту статті 12 виключити.

     7. Статтю 13 викласти в такій редакції:

     "Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек

     Державна реєстрація  бібліотек  незалежно від форми власності
проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону".

     8. Статтю 16 після частини третьої доповнити  новою  частиною
такого змісту:

     "З метою  забезпечення  збереження  документів  та  колекцій,
внесених та/або які  підлягають  внесенню  до  Державного  реєстру
національного культурного надбання,  створюються їх страхові копії
у  порядку,  встановленому  спеціально  уповноваженим  центральним
органом виконавчої влади у сфері культури".

     У зв'язку  з  цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою.

     9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:

     "Комплектування бібліотечних   фондів   здійснюється   шляхом
отримання   обов'язкового   примірника   документів   у   порядку,
встановленому законом,  документів,  що випускаються за  цільовими
програмами  книговидання або закуповуються відповідно до державних
цільових   програм,   придбання   документів   за   готівковий   і
безготівковий   рахунки,  документообміну,  отримання  в  дарунок,
депонування та з інших джерел".

     10. Частину другу статті 24 після  абзацу  шостого  доповнити
новим абзацом такого змісту:

     "проводить атестацію  бібліотечних кадрів та визначає порядок
її проведення".

     У зв'язку з цим абзаци  сьомий - десятий  вважати  відповідно
абзацами восьмим - одинадцятим.

     11. У статті 25 слова "та наглядових" виключити.

     12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:

     "Бібліотеки здійснюють  господарську діяльність відповідно до
законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням  вимог  щодо
збереження бібліотечних фондів".

     13. У статті 30:

     1) у  частині  другій  слова "які працюють у селах і селищах"
замінити словами "які працюють у сільській місцевості  та  селищах
міського типу";

     2) останню частину викласти в такій редакції:

     "Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки  у  розмірі  посадового  окладу,  а
також   матеріальну  допомогу  для  вирішення  соціально-побутових
питань та доплату за вислугу  років  у  розмірах  та  порядку,  що
встановлюються Кабінетом Міністрів України".

     14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:

     "Держава сприяє  розширенню  міжнародного  співробітництва  в
бібліотечній справі.

     Основними напрямами    міжнародного     співробітництва     в
бібліотечній справі є:

     проведення спільних наукових досліджень;

     організація міжнародних конференцій,  симпозіумів,  конгресів
та інших заходів;

     участь у роботі міжнародних організацій;

     документообмін;

     спільна видавнича діяльність.

     Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають  право  укладати
договори   про   співробітництво   з   бібліотеками  інших  держав
відповідно до законодавства".

     II. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім
підпункту 2 пункту 13 розділу I та пункту 2 розділу II "Прикінцеві
положення" цього  Закону,  які  набирають  чинності  з   1   січня
2010 року.

     2. Підпункт  5.1.23  пункту  5.1 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" (  168/97-ВР  )  (Відомості  Верховної
Ради України,  1997 р.,  N 21,  ст.  156;  2000 р., N 23, ст. 177;
2005 р., NN 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:

     "5.1.23. Надання бібліотеками державної та  комунальної  форм
власності платних послуг з:

     проведення виставок книг;

     складання бібліографічних  списків для курсових,  дипломних і
наукових робіт;

     складання каталогів  для  приватних  бібліотек  та  бібліотек
підприємств, установ, організацій;

     бібліотечно-інформаційного обслуговування        підприємств,
установ, організацій;

     підготовки фактографічних, тематичних довідок;

     користування міжбібліотечним     абонементом     (пересилання
документів);

     користування нічним абонементом;

     користування створеними   іншими   суб'єктами  господарювання
базами даних,  право доступу до яких набуте бібліотекою на платній
основі;

     оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;

     ремонту і реставрації документів;

     репрографічного відтворення документів".

     3. Кабінету  Міністрів  України  протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:

     розробити та привести у відповідність  із  цим  Законом  свої
нормативно-правові акти;

     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 травня 2009 року
          N 1388-VI
Категорія: Мои файлы | Додав: Lаdy
Переглядів: 637 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: